Chinese Version
Chinese
English Version
English
หน้าแรก
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
ประวัติพระบิดา/มหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิทยาเขต/เขตการศึกษา
คณะ/หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
ทำเนียบอธิการบดี
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
ผังการบริหารงาน
หอเกียรติคุณ
คู่มือการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ห้องสมุด
หอสมุดคุณหญิงหลง
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รายการอื่น
ข้อมูลศึกษาต่อ
LMS@PSU
ศูนย์ข่าว ม.อ.
รายงานประจำปี 2551-2552เว็บ เฉพาะ psu.ac.th
ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่งลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์” พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก

 

ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล “คุณยายคงดีใจที่เห็นสิ่งที่ท่านให้ไว้ได้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา”
        ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภาพรวมด้านนโยบายและการดำเนินงานด้านต่างประเทศ” ให้ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนประมาณ 120 คน ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และเยี่ยมอาการครูจูหลิง ปงกันมูล เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2549

       และในฐานะอยู่ในตระกูลอรรถกระวีสุนทร โดยมีศักดิ์เป็นหลานของคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในระยะแรกเมื่อปี 2510  ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล ได้เยี่ยมชมบริเวณมหาวิทยาลัยและพบปะกับผู้บริหารเพื่อรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย 
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเมื่อก่อนคุณแม่และคุณยายได้เคยพูดถึงหาดใหญ่หลายครั้ง จากการที่ได้พูดคุย และรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำให้รู้สึกดีใจ และคิดว่าคุณยายคงจะประทับใจและดีใจที่ได้เห็นผลจากที่ท่านสร้างไว้ ก่อให้เกิดสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้ และของประเทศ หากมองจากจำนวนนักศึกษาก็ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่
        “ผมเองตอนเด็กๆ ได้มีโอกาสอยู่ในประเทศไทยน้อยเนื่องจากคุณพ่อเป็นทูต แต่เมื่อกลับมาก็ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับคุณยายหลายปีซึ่งยังรู้สึกถึงความอบอุ่นเมื่ออยู่กับท่าน  วันนี้ผมไม่ได้มาสัมผัสกับมหาวิทยาลัยอย่างเดียวแต่รู้สึกว่าได้มาสัมผัสกับคุณยายและคุณแม่ด้วย  ผมมองเห็นประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้ทำไว้ในหลายสาขาวิชา ได้มาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนักศึกษา อยากให้โอกาสนี้เป็นประตูที่เปิดกว้างสำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือญาติในตระกูลอรรถกระวีสุนทร โดยจะกลับไปเล่าเรื่องที่ได้มารับฟังและพบเห็นที่นี่ให้ท่านเหล่านั้นได้ฟัง  หากมีอะไรที่จะช่วยทำประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยได้ผมก็มีความยินดี โดยเฉพาะเรื่องที่มหาวิทยาลัยกำลังมีการก่อสร้างอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  การมาวันนี้จะได้ไปเยี่ยมหอสมุดซึ่งมีชื่ออาคารเป็นชื่อคุณยาย หวังว่าคงจะได้กลับมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยในครั้งต่อๆ ไป”


        รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระคุณของท่านคุณหญิงหลง และทุกท่านในตระกูลอรรถกระวีสุนทร  จึงได้ดำเนินการใน 4 เรื่องคือ จะขออนุญาตตั้งชื่อหอสมุดที่กำลังสร้างใหม่ว่า ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  ส่วนอาคารหอสมุดเดิมจะสร้างเป็นหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยจะมีส่วนหนึ่งเป็นประวัติของตระกูลอรรถกระวีสุนทร   มหาวิทยาลัยยังมีแนวคิดที่จะสร้างอนุสาวรีย์ของคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ไว้ในบริเวณมหาวิทยาลัย  และสุดท้ายคือการหาโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะใกล้ชิดกับตระกูลอรรถกระวีสุนทร มากขึ้น เช่นการเรียนเชิญมาร่วมในกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย เป็นต้น< Prev   Next >

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.0 7428 2000 โทรสาร 0 7421 2828
webmaster : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ hatyai-pr@psu.ac.th

This site is optimized for resolutions of 800x600 or greater