Chinese Version
Chinese
English Version
English
หน้าแรก
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
ประวัติพระบิดา/มหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิทยาเขต/เขตการศึกษา
คณะ/หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
ทำเนียบอธิการบดี
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
ผังการบริหารงาน
หอเกียรติคุณ
คู่มือการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ห้องสมุด
หอสมุดคุณหญิงหลง
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รายการอื่น
ข้อมูลศึกษาต่อ
LMS@PSU
ศูนย์ข่าว ม.อ.
รายงานประจำปี 2551-2552เว็บ เฉพาะ psu.ac.th
ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่งลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์” พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก

 

เชิญร่วมโครงการ “สิ่งแวดล้อมกับการเรียนรู้สู่อัจฉริยภาพ”

โครงการ การประชุมวิชาการ นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนำร่องในชุมชน จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ “สิ่งแวดล้อมกับการเรียนรู้สู่อัจฉริยภาพ” วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  ดำเนินงานโดย
 • ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนำร่องในชุมชน จังหวัดสงขลา โทร. 074-212-841,074-286890-4
  ภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ บูธของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
 • การบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท้องถิ่นจังหวัดสงขลากับสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
 • แผนการสอนสื่อและนวัตกรรมการศึกษาที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
 • การบูรณาการแผนการสอนกับสาระท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้สู่การรักชุมชน
 • การบูรณาการกับกระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์
  บูธของชมรมผู้ปกครอง
 • ผลงานการมีส่วนร่วมของชมรมผู้ปกครองในการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยบูธภาพรวมของโครงการ
 • ประวัติความเป็นมาของโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนำร่องในชุมชน จังหวัดสงขลา (MOU)
 • หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
 • Road Map ของโครงการ
 • ความคืบหน้าในการดำเนินงานตาม MOU
 • เนื้อหาเกี่ยวกับ “สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย”
  กิจกรรมวิชาการ
 • การบรรยายพิเศษ “สิ่งแวดล้อมกับการเรียนรู้สู่อัจฉริยภาพ” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย
 • การสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย ๑. การออกแบบแผนการสอนแบบบูรณาการ ๒. กระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ๓. ศิลปะกับการเตรียมความพร้อมด้านการเขียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๔. การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมอง
 • การนำเสนอทางวิชาการของแต่ละศูนย์
 • การสาธิตการจัดกระบวนการเชิงบูรณาการ กิจกรรมการแสดงและประกาศผลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
 • กิจกรรมการแสดงของเด็ก หรือกิจกรรมสำหรับให้เด็กที่มาร่วมงานสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้
 • การประกาศผลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ๑. นวัตกรรมการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ๒. นวัตกรรมการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ๓. นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ๔. นวัตกรรมในภาพรวมทั้งหมดลานกิจกรรมสำหรับเด็กและผู้ปกครอง
 • ลานกิจกรรมสำหรับเด็กและผู้ปกครองจากสถาบันวิชาการและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเครือข่าย
กำหนดการ วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน ๐๘.๓๐-๐๘.๔๐ น. กล่าวรายงานความเป็นมาและความคืบหน้าของโครงการฯ โดย ผศ.อัมพร ศรประสิทธิ์ ๐๘.๔๐-๐๙.๐๐ น. กล่าวเปิดงาน โดยประธานในพิธี ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ “สิ่งแวดล้อมกับการเรียนรู้สู่อัจฉริยภาพ” โดย ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ น. - การแสดงของเด็กปฐมวัย - ดนตรีและสื่อสร้างสรรค์กับการพัฒนาสมองสำหรับเด็กปฐมวัย วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. - การสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยในด้านต่างๆ กลุ่มที่ ๑ การออกแบบแผนการสอนแบบบูรณาการ กลุ่มที่ ๒ กระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มที่ ๓ ศิลปะกับการเตรียมความพร้อมด้านการเขียนสำหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มที่ ๔ การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมอง

- การแสดงของเด็กปฐมวัย ๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น. การแสดงของเด็กปฐมวัย ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. ประกาศผลการปร [ Specified attachment is not available]ประะกวดและมอบรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. บทส่งท้าย และ ปิดงาน หมายเหตุ: นิทรรศการวิชาการและการเรียนรู้จากลานกิจกรรมจัดตลอดงาน

< Prev   Next >

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.0 7428 2000 โทรสาร 0 7421 2828
webmaster : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ hatyai-pr@psu.ac.th

This site is optimized for resolutions of 800x600 or greater