Chinese Version
Chinese
English Version
English
หน้าแรก
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
ประวัติพระบิดา/มหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิทยาเขต/เขตการศึกษา
คณะ/หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
ทำเนียบอธิการบดี
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
ผังการบริหารงาน
หอเกียรติคุณ
คู่มือการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ห้องสมุด
หอสมุดคุณหญิงหลง
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รายการอื่น
ข้อมูลศึกษาต่อ
LMS@PSU
ศูนย์ข่าว ม.อ.
รายงานประจำปี 2551-2552เว็บ เฉพาะ psu.ac.th
ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่งลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์” พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก

 

สรุปผลงานการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ในรอบปี2554 ของ ม.อ.

การนำเสนอข่าวในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีข่าวที่นำเสนอผ่านสื่อหนังสือพิมพ์จำนวน 380 ข่าว เฉลี่ยเดือนละ 31.6 ข่าว เป็นข่าวของคณะแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทันแพทยศาสตร์ วิทยาการจัดการ การจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯตามลำดับ

ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย เป็นเครื่องมือที่จะสร้างความเข้าใจ การยอมรับและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้รวบรวมข่าวที่นำเสนอผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ระหว่างมกราคม–ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นผลงานของทุกคณะ หน่วยงาน พบว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีข่าวที่นำเสนอผ่านสื่อหนังสือพิมพ์จำนวน 380 ข่าว เฉลี่ยเดือนละ 31.6 ข่าว เป็นการลงข่าวในหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง จำนวน 264 ข่าว เฉลี่ยเดือนละ 22 ข่าว และลงข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จำนวน 116 ข่าว เฉลี่ยเดือนละ 9.66 ข่าว ทั้งนี้เป็นการนำเสนอข่าวในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และข่าวของแต่ละวิทยาเขตดังนี้ คือ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ

สำหรับข่าวของคณะหน่วยงาน ในวิทยาเขตหาดใหญ่ มีปริมาณของข่าวที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ตามลำดับดังนี้ คือ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สถาบันฮาลาล นิติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ อุทยานวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาการจัดการ หอประวัติ สถานีวิทยุ ม.อ. สัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ โดยที่คณะ หน่วยงานอื่นๆจะนำเสนอข่าวในภาพรวม

สำหรับข่าวของคณะหน่วยงาน ในวิทยาเขตปัตตานี มีปริมาณของข่าวที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ตามลำดับดังนี้ คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐศาสตร์(ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ใต้)วิทยาลัยอิสลามศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการสื่อสาร สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สถาบันฮาลาล และ สำนักวิทยบริการ

หนังสือพิมพ์ส่วนกลางที่ตีพิมพ์ข่าวของมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ เรียงตามลำดับดังนี้คือ มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ พิมพ์ไทย สยามรัฐ ผู้จัดการ คมชัดลึก บ้านเมือง ฐานเศรษฐกิจ สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ โลกวันนี้ ประชาชาติธุรกิจ และสยามกีฬา

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ตีพิมพ์ข่าวของมหาวิทยาลัย เรียงตามลำดับดังนี้คือ สมิหลาไทมส์ โฟกัสภาคใต้ ไทยแหลมทอง ไทยแลนด์นิวส์ สมาร์ทนิวส์ หาดใหญ่เจอนัล บ้านข่าว และขวานทอง และประเภทของข่าวที่เผยแพร่ เรียงตามลำดับดังนี้ คือ การศึกษา วิจัย การแพทย์สาธารณสุข บริการวิชาการ ชายแดนใต้ กิจกรรมเพื่อสังคม CSR (Corporate Social Responsibility) สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ กีฬา


ดูจำนวนสรุปข่าวเผยแพร่ได้ที่ http://www.psu.ac.th/sites/default/files/news2554.pdf

< Prev   Next >

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.0 7428 2000 โทรสาร 0 7421 2828
webmaster : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ hatyai-pr@psu.ac.th

This site is optimized for resolutions of 800x600 or greater