Chinese Version
Chinese
English Version
English
หน้าแรก
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
ประวัติพระบิดา/มหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิทยาเขต/เขตการศึกษา
คณะ/หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
ทำเนียบอธิการบดี
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
ผังการบริหารงาน
หอเกียรติคุณ
คู่มือการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ห้องสมุด
หอสมุดคุณหญิงหลง
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รายการอื่น
ข้อมูลศึกษาต่อ
LMS@PSU
ศูนย์ข่าว ม.อ.
รายงานประจำปี 2551-2552เว็บ เฉพาะ psu.ac.th
ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่งลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์” พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก

 

คณะวิทยาศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

     ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กำหนดการรับสมัคร

     ตั้งแต่บัดนี้ – 26 ธันวาคม 2554 รับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

     วันที่ 5 มกราคม 2555ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อขอใบสมัคร และดูรายละเอียดได้ที่

     - หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ –26 ธันวาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ

     - http://www.psu.ac.th, http://www.sc.psu.ac.th, http://www.sc.psu.ac.th/units/personel/index.asp และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.psu.ac.th/Units/IT/Document/Job_54_0057.pdf

< Prev   Next >

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.0 7428 2000 โทรสาร 0 7421 2828
webmaster : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ hatyai-pr@psu.ac.th

This site is optimized for resolutions of 800x600 or greater