Chinese Version
Chinese
English Version
English
หน้าแรก
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
ประวัติพระบิดา/มหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิทยาเขต/เขตการศึกษา
คณะ/หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
ทำเนียบอธิการบดี
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
ผังการบริหารงาน
หอเกียรติคุณ
คู่มือการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ห้องสมุด
หอสมุดคุณหญิงหลง
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รายการอื่น
ข้อมูลศึกษาต่อ
LMS@PSU
ศูนย์ข่าว ม.อ.
รายงานประจำปี 2551-2552เว็บ เฉพาะ psu.ac.th
ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่งลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์” พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก

 

อาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ ผลงานดีเด่น ม.อ. ปี 54

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีโครงการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่สอนดี รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อกิจการนักศึกษา และประพฤติปฏิบัติตนดีงาม เหมาะสม เป็นตัวอย่างที่ดีของอาจารย์ทั่วไป นอกจากนั้น ยังมีการคัดเลือกผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน โดยแบ่งเป็น 5 สาขา 6 ผลงาน คือสาขาการประดิษฐ์ สาขาการวิจัย สาขาการแต่งตำรา สาขาการบริการวิชาการ และสาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปี 2554 มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และ ผลงานดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อรับพระราชทานโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณในพิธีพระราชทานปริญญา บัตร รับรางวัลจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรับโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์ ประจำปี 2554 ดังนี้

อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2554

ด้านการเรียนการสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา จาฏุพจน์ คณะศิลปศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา จาฏุพจน์ เป็นผู้ที่ผู้ร่วมงานและนักศึกษามองเห็นถึงคุณสมบัติของความเป็น “ครู” และมีจิตวิญญาณของ “ครู” คือ “เก่ง” ทางวิชาการ มีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมต่อวิชาชีพ “ครู” อย่างแท้จริง มีความจริงจัง จริงใจ เมตตา กรุณาต่อนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่มีปัญหาด้านต่างๆ นับได้ว่าเป็นครูที่ดูแลนักศึกษาแบบ “องค์รวม” จากข้อมูลการประเมินผลของนักศึกษาพบว่ามีคะแนนด้านความเป็นครูและความรับผิด ชอบสูงมาก นอกจากนี้ ยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดูแลให้คำปรึกษาจนนักศึกษาได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปี 2553 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติในงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 และยังได้รับรางวัลในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วย

ด้านการวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ในแวดวงอุตสาหกรรม รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ เป็นที่รู้จักและยอมรับของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เนื่องจากทำงานวิจัยและบริการวิชาการให้กับโรงงานฯ มาตั้งแต่ปี 2533 และเป็นหัวหน้าทีมในการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ระยะเวลา 3 ปี (2550-2553) ให้กับจังหวัดกระบี่ และชุมพร ภายใต้การพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาค รวมทั้งการเป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาเข้าให้คำปรึกษากับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสตูล ผลการดำเนินงานทำให้ได้รับรางวัลที่ปรึกษาดีเด่นด้านเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิต และด้านลดต้นทุนทรัพยากรและพลังงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 อีกทั้งยังเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวด ล้อม ด้านน้ำเสียปาล์ม จุลินทรีย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ ในด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ อาทิ ค้นพบสารต้านแบคทีเรียชนิดใหม่ที่มีคุณภาพสูงในการใช้เป็นยา และได้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยผลิต Qi gel สำหรับฆ่าเชื้อโรคให้ประชาชนใช้แทนที่สารเคมี พัฒนาระบบที่รวดเร็วในการตรวจหาเชื้อ campylobacter ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมการส่งออกไก่และผลิตผลจาก เนื้อไก่

ด้านการบริการวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปาล์มน้ำมัน มีความพยายามศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ ๆ ที่ทันสมัยมาปรับปรุงพันธุ์ปาล์มเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพ และชีวภาพ ในแต่ละท้องถิ่น ได้พัฒนาพันธุ์ปาล์มอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี เช่น การพัฒนาปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราพันธุ์ใหม่ ชื่อพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. นอกจากนี้ได้สร้างทีมงานวิจัยและทีมให้บริการแก่ชุมชนด้านปาล์มน้ำมันอย่าง ต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง เป็นผู้ประสานงานวิจัยและพัฒนาชุดโครงการวิจัยปาล์มน้ำมันจากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตั้งปี พ.ศ.2542-2553

อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2554

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพกระบวนการและวิศวกรรม ชีวภาพ เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ที่ขยันและมีความมุ่งมั่นในการทำงานทั้งทางด้านการเรียน การสอนและการทำงานวิจัยหลังจากจบปริญญาเอก มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่ำเสมอ จนได้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายในเวลา 2 ปี และยื่นขอรองศาสตราจารย์ในเวลาต่อมา ปัจจุบันได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก 3 คน และนักศึกษาปริญญาโท 6 คนและเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยโดยมีโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ 6 เรื่องและมีโครงการที่เสร็จสิ้นไปแล้ว 9 เรื่อง โดยได้รับทุนทั้งในและต่างประเทศ เช่น ทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทุนวิจัยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ทุน international Foundation for Science (IFS) เป็นต้น

ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2554
สาขาการวิจัย
ผลงาน การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน
เจ้าของผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์และคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผลงานเรื่อง การจัดการสวนปาล์มน้ำมันของ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์และคณะ จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผลงานวิจัยที่ต่อเนื่องยาวนาน มีความวิริยะอุตสาหะ ได้รับการสนับสนุนทุนจากองค์กรระดับประเทศหลายองค์กร ผลการดำเนินการของโครงการด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมันและการถ่ายทอด เทคโนโลยีในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรและเอกชนไทยสูงขึ้น และมีผลกระทบทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการพัฒนาประเทศ

สาขาการแต่งตำรา
ผลงาน แบคทีเรียและโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในช่องปาก
เจ้าของผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์

ผลงานเรื่อง แบคทีเรียและโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในช่องปาก ของ รศ.ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นตำราที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาและแบคทีเรียในช่องปากที่สมบูรณ์ทัน สมัย ครบถ้วน มีคุณภาพระดับดีมาก ผู้เขียนได้เรียบเรียงความรู้ในเชิงลึกและบูรณาการประสบการณ์ในการทำงาน และงานวิจัยของตนเองมาประกอบในการเขียนตำราเล่มนี้ ซึ่งตำราเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เป็นภาษาไทยมีน้อยมาก จึงเป็นประโยชน์กับนักศึกษา หรือผู้สนใจที่มีข้อจำกัดด้านภาษาต่างประเทศ ตำราเล่มนี้สามารถใช้ประกอบการเรียน การสอนสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนบุคลากรการแพทย์ บุคลากรในห้องปฏิบัติการ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานต่อ ไป

สาขาการบริการวิชาการ
ผลงาน การพัฒนาระบบบริการด้านจิตวิทยา-สังคมบำบัดเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากโรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชน
เจ้าของผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อานนท์ วิทยานนท์และคณะ คณะแพทยศาสตร์

ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบบริการด้านจิตวิทยา-สังคมบำบัดเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากโรง พยาบาลสู่บ้านและชุมชน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อานนท์ วิทยานนท์และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์ เป็นผลงานเพื่อช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสโดยไม่หวังผลตอบแทนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้เพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ เป็นผลงานที่เข้าข่ายตามปณิธานของสมเด็จพระบิดา “เห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ผลงานมีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ความต่อเนื่องในการพัฒนาเข้าสู่ระบบของโครงการคือ มีการติดตามศึกษาข้อมูลตั้งแต่ปีพ.ศ.2543 ถึงปัจจุบัน

สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเภทวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผลงาน ร้อยเรื่องราวชุมชนวัฒนธรรมปลายด้ามขวาน
เจ้าของผลงาน นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะและคณะ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

ผลงานประเภทวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หนังสือเรื่อง ร้อยเรื่องราวชุมชนวัฒนธรรมปลายด้ามขวาน ของนางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะและคณะ จากสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เป็นผลงานที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบและมีทีมงานศึกษาวิจัยเข้าไปในวิถี ชีวิตของชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อเก็บข้อมูล ทีมงานสามารถสะท้อนความคิด ความรู้สึกของคนในพื้นที่และถ่ายทอดแง่งามแห่งชีวิตและภูมิปัญญาของสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณีการสื่อสารของชุมชน รวมทั้งสัญลักษณ์บางประการที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคนในพื้นที่ เนื้อหามีประโยชน์เป็นรูปธรรม มีภาพและบุคคลประกอบการนำเสนอ และสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเฉพาะด้านต่อไป ได้อย่างกว้างขวาง

ประเภทการบูรณาการและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม
ผลงาน การบูรณาการนาฎศิลป์ไทยเพื่อการประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมสุขภาพ
เจ้าของผลงาน ชมรมนาฎศิลป์ไทย คณะแพทยศาสตร์

ผลงาน ประเภทการบูรณาการและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ผลงาน การบูรณาการนาฏศิลป์ไทยเพื่อการประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมสุขภาพ ของชมรมนาฏศิลป์ไทย จากคณะแพทยศาสตร์ เป็นผลงานที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ถึงปัจจุบัน มีการทำงานอย่างเป็นระบบสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น หลักการสำคัญของการบูรณาการนาฎศิลป์ไทยเพื่อประยุกต์ใช้กับการส่งเสริม สุขภาพ คือการนำเสนอผลงานด้านนาฏศิลป์ไทย ชุด นาฏลีลา for Health Promotion ที่แสดงให้เห็นถึงการนำนาฏศิลป์ไทยมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการส่งเสริม สุขภาพและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เป็นผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี อนุชนรุ่นหลังสามารถได้เรียนรู้และนำประโยชน์ไปใช้ในการดำรงชีวิตควบคู่ไป กับความรู้ที่ได้จากศาสตร์สมัยใหม่ได้

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างและ อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ ประจำปี 2554 จะได้รับเงินรางวัลจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวน 20,000 บาท และได้เข้ารับโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554 ในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2554 และเจ้าของผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในแต่ละด้าน จะได้รับเงินรางวัลจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนรางวัลละ 20,000 บาท และเข้ารับโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์ ประจำปี 2554 ในวันที่ 22 กันยายน 2554

< Prev   Next >

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.0 7428 2000 โทรสาร 0 7421 2828
webmaster : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ hatyai-pr@psu.ac.th

This site is optimized for resolutions of 800x600 or greater