Chinese Version
Chinese
English Version
English
หน้าแรก
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
ประวัติพระบิดา/มหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิทยาเขต/เขตการศึกษา
คณะ/หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
ทำเนียบอธิการบดี
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
ผังการบริหารงาน
หอเกียรติคุณ
คู่มือการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ห้องสมุด
หอสมุดคุณหญิงหลง
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รายการอื่น
ข้อมูลศึกษาต่อ
LMS@PSU
ศูนย์ข่าว ม.อ.
รายงานประจำปี 2551-2552เว็บ เฉพาะ psu.ac.th
ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่งลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์” พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก

 

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีโดยไม่ต้องสอบข้อเขียนทางลัดเข้า ม.อ.สำหรับคนเก่ง
 
              ดร.สุรเดช จารุธนเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรูปแบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปีการศึกษา 2550 ในรายการสภากาแฟ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ว่า รูปแบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การรับตรงซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการเอง และการรับผ่านส่วนกลางหรือ Admission

            ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวเน้นเฉพาะการรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรงว่า  สำหรับการรับตรงในปีนี้จะมีทั้งส่วนของการใช้คะแนน O-net และ A-net และ การที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกข้อสอบเอง เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมาผลของ O-net และ A-net ออกมาช้าและสร้างความสับสนพอสมควร มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการออกข้อสอบเอง โดยยังมีการให้โควตานักเรียนในภาคใต้ร้อยละ 50 เช่นเดิม โดยการรับตรงจะแยกออกมาเป็น 4 รูปแบบคือ
                  1.โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน  
                  2. การรับตรงที่มหาวิทยาลัยออกข้อสอบ และจัดสอบเอง ซึ่งจัดสอบข้อเขียนวันที่ 6-7 มกราคม 2550
                  3. การรับตรงโดยนำคะแนน O-net และ A-net มาใช้
                  4. โครงการรับนักเรียนต่างภูมิภาคเข้าเรียน มีประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนที่รับทั้งหมด โดยแยกสัดส่วนการรับต่างหากจากโควต้านักเรียนภาคใต้ วิธีการดำเนินการคือฝากให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคอื่น เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครและคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัยนั้นๆ  จุดประสงค์คือต้องการให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างวัฒนธรรมต่างภูมิภาคมากขึ้น ในทางกลับกันบางมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอื่น เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก็ได้ฝากให้เราดำเนินการรับให้เช่นกัน
            เรื่องสำคัญเกี่ยวกับการรูปแบบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่สำคัญและเป็นรูปแบบใหม่ในปีนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยอยากแจ้งให้ทราบคือ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน  ซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามของมหาวิทยาลัยที่จะให้นักเรียนที่เรียนเก่ง หรือผู้ที่มีผลการเรียนโดยเฉลี่ยประมาณ 3.00  มีวิธีการที่ง่ายขึ้นในการเข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้  โครงการนี้จะต้องดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ดังนั้น ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะสามารถทราบล่วงหน้าว่าตนเองมีที่เรียนในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปีที่ 6 แต่จะต้องอยู่เรียนต่อจนจบชั้นมัธยมปีที่ 6 ด้วยระดับผลการเรียนที่แต่ละคณะของมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด 
             การรับตามโครงการนี้จะรับจากนักเรียนทั่วประเทศจำนวนร้อยละ 15 ของจำนวนที่จะรับโดยวิธีรับตรงทั้งหมด คือประมาณ 450 คนจาก 3,000 คน โดยทุกคณะของมหาวิทยาลัยจะเข้าร่วมโครงการยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์  
             คุณสมบัติของมีผู้สิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการนี้ แต่ละคณะจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์ ซึ่งได้ประกาศไว้แล้วในเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ผลการเรียนรวมจากทุกหมวดการเรียน 4 ภาคการศึกษาของชั้นมัธยมปลาย คือ ม.4 และ ม.5 โดยมหาวิทยาลัยจะนำมาแปลงเป็นคะแนน และนำตำแหน่งที่ของโรงเรียนในการสอบ O-net ในปีที่ผ่านมาร่วมพิจารณา วิธีการนี้จะเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับนักเรียนระหว่างโรงเรียนที่ให้คะแนนสอบตามผลการเรียนที่แท้จริง กับโรงเรียนที่ให้คะแนนสูงเกินจริงหรือ “ปล่อยเกรด” ได้  หลังจากคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่ต้องการแล้วจะประกาศเรียกตัวนักเรียนมาสอบสัมภาษณ์ โดยนักเรียนจะนำจดหมายแสดงความคิดเห็นจากครูผู้สอนในระดับ ม.ปลาย และหลักฐานแสดงการมีความสามารถพิเศษมาให้พิจารณาประกอบการในการสัมภาษณ์ด้วย ในการให้คะแนนนั้นจะเป็นคะแนนจากผลการเรียนร้อยละ 75 และคะแนนจากการสัมภาษณ์ร้อยละ 25
             ผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีนี้แล้ว ต้องยืนยันสิทธิ์ และจะถูกตัดสิทธิ์จากการรับตรงประเภทอื่นๆของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้ง Admission กลาง หากมีที่นั่งว่างจากโครงการนี้ก็จะนำไปรวมให้กับการรับตรงประเภทอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป
             การรับสมัครตามโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน  จะรับสมัครถึงวันที่ 10 กันยายน และประกาศชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์วันที่ 27 กันยายน  มหาวิทยาลัยจะสัมภาษณ์นักเรียนในภาคอื่นในวันที่ 7 ตุลาคม ที่กรุงเทพมหานคร และสัมภาษณ์นักเรียนในภาคใต้วันที่ 14 ตุลาคม ที่หาดใหญ่ โดยใช้ผู้สัมภาษณ์ชุดเดียวกัน หลังจากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 27 ตุลาคม โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์และชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน และขั้นตอนสุดท้ายคือการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549
             นอกจากนั้น ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังมีโอกาสรับทุน และได้สิทธิ์ต่างๆ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสอบถามที่งานรับนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร.0 7444 6977  หรือติดตามความเคลื่อนไหวทั่วไปเกี่ยวกับระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ที่  www.entrance.psu.ac.th

 

 

 

 
< Prev   Next >

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.0 7428 2000 โทรสาร 0 7421 2828
webmaster : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ hatyai-pr@psu.ac.th

This site is optimized for resolutions of 800x600 or greater